Statut

Statut Stowarzyszenia imienia Witolda Hulewicza

I Postanowienia ogólne

§ 1.

 • Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie imienia Witolda Hulewicza, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.
 • Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79 z 2001 roku, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 • Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i samodzielnie kształtującą swój program.
 • Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną oraz prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w realizacji swych zadań.

II Cele i środki działania

§ 4.

Celami Stowarzyszenia są:

 • Utrwalenie pamięci Witolda Hulewicza (1895-1941), pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej „Polska Żyje”.
 • Zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem i twórczością Witolda Hulewicza.
 • Popularyzowanie postaci Witolda Hulewicza za granicą, szczególnie na obszarze Państw niemieckojęzycznych, z uwagi na wybitne jego zasługi jako tłumacza literatury niemieckiej (Goethe, Tomasz Mann, Rilke).
 • Doroczne przyznawanie Nagród imienia Witolda Hulewicza w dziedzinach twórczości literackiej, artystycznej i naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej.
 • Prowadzenie działalności edytorskiej, wydawanie książek i publikacji.

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, spotkań autorskich, sesji literackich i naukowych, konkursów, lekcji otwartych dla młodzieży.
 • Utrzymywanie kontaktów zagranicznych z podobnymi stowarzyszeniami i towarzystwami, szczególnie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Rosji.
 • Udzielanie pomocy wszystkim osobom i instytucjom zainteresowanym życiem i twórczością Witolda Hulewicza.
 • Stałą współpracę z Polskim Radiem, którego Witold Hulewicz był współtwórcą i gdzie zainicjował powołanie Teatru Wyobraźni (Teatr Polskiego Radia).
 • Współpracę z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” i ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.
 • Stowarzyszenie będzie korzystać z dotacji oraz ze środków własnych pochodzących ze składek i z dochodów z publikacji.
 • Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą.

III Członkowie Stowarzyszenia

§ 6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, deklarujące w niej swój udział. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wspomagające finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego oświadczenia.
Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla jego działalności. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub Zarządu. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia zwyczajni i honorowi maja prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich uprawnionych przedstawicieli. Nie przysługują im prawa wyborcze.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie.

§ 8.

Utrata członkostwa następuje przez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi,
 • nie opłacanie składek członkowskich przez dwa lata,
 • wykluczenie za działalność niezgodną z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego.

Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu z przyczyn podanych w §8. pkt. 1. podejmuje Zarząd.
Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania.

IV Władze Stowarzyszenia

§ 9.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

§ 10.

 • Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 11.

 • W czasie trwania kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokoptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 12.

 • Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich uprawnionych do udziału członków, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

§ 13.

Walne Zebranie jest ważne, jeżeli:

 • Uczestniczy w nim co najmniej 50 procent uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie,
 • Lub uczestniczy w nim faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – w drugim terminie.

§ 14.

 • Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 • Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny, w zależności od ustaleń uczestników Zebrania.
 • Walnym Zebraniem oraz nadzwyczajnym walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący, powołany przez uczestników Zebrania.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • Uchwalenie programu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 • Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór Zarządu w liczbie do 9 członków oraz Komisji Rewizyjnej w liczbie do 5 członków.
 • Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu.
 • Uchwalanie zmian w Statucie i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 • Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 16.

 • Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wice-prezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 17.

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek 10 członków, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, a porządek obrad obejmuje sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 18.

 • Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub upoważnionego przez niego zastępcę w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 19.

 • W posiedzeniach Zarządu uczestniczy z głosem doradczym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • Realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań ze swej działalności.
 • Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
 • Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 • Zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie zasad uczestnictwa w jego obradach.
  Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
 • Wnioskowanie na Walne Zebranie o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 21.

 • Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 • Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 • Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
 • Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu wnioski w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 22.

 • Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności zwykłej większości głosów i są podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

V Majątek Stowarzyszenia

§ 23.

 • Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 24.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 • Składki członkowskie
 • Dotacje, subwencje, darowizny
 • Dochody z imprez, wydawnictw oraz działalności gospodarczej.

§ 25.

 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 26.

 • Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

§ 27.

 • Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zarząd działa w ramach swoich kompetencji przez dwóch współdziałających członków Zarządu, upoważnionych uchwałą Zarządu.
  VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.

 • Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków.
 • W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 29.

 • W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.