O Stowarzyszeniu…

Stowarzyszenie nasze powstało, aby utrwalać pamięć Witolda Hulewicza (1895-1941), pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej „Polska Żyje”. Do zadań Stowarzyszenia należy zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem i twórczością Witolda Hulewicza oraz popularyzowanie jego postaci za granicą, szczególnie na obszarze państw niemieckojęzycznych, z uwagi na wybitne jego zasługi jako tłumacza literatury niemieckiej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, spotkania autorskie, sesje literackie i naukowe, konkursy i lekcje otwarte dla młodzieży w podobnym zakresie w przestrzeni publicznej, idąc za wzorem swojego Patrona.

Utrzymuje ono kontakty z podobnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza przyznaje doroczne Nagrody Jego imienia w dziedzinach twórczości literackiej, artystycznej i naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność edytorską, a także zajmuje się wydawaniem książek i publikacji definiowanych statutem.